Medezeggenschapsraad

Foto 1

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en mee beslissen over het beleid van de school. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. De totale MR van De Schakel bestaat op dit moment uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De raad vergadert eens per 6 à 7 weken over alle zaken die de school aangaan, zoals:

  • vakantierooster
  • formatie
  • begrotingen
  • jaarrekening
  • beleidsmatige zaken

De vergaderingen van de MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar en dus voor alle ouders toegankelijk. Wat er in de MR-vergaderingen besproken wordt, kunt u nalezen in de notulen van de vergaderingen te vinden in de MR map op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gezamenlijk hebben de scholen van Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals schooloverstijgende financiële zaken en bijvoorbeeld het vakantierooster. Van iedere school zitten er twee MR-leden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.