Organisatie

Foto 28

Groepsindeling

Op De Schakel zijn geen combinatiegroepen. We hebben 2 groepen kleuters (traditioneel 1- 2 gemengd) en groep 3 t/m 8 niet gecombineerd. We proberen onze groepen zo klein mogelijk te maken en te houden. In deze tijd van passend onderwijs, aandacht voor het individuele kind en het werken met groepsplannen, is een groep kinderen nooit meer precies gelijk aan elkaar. Het ene kind werkt snel, het andere heeft meer tijd nodig. Het ene kind is goed in rekenen, het andere juist in lezen, taal, sport of tekenen (meervoudige intelligentie).

Aanwezige voorzieningen

In het kader van Brede School en een breed Ondersteuningsprofiel worden verschillende diensten door externe deskundigen binnen het schoolgebouw aangeboden:

  • Logopedie
  • Kinderfysiotherapie
  • Schrijftherapie

Daarnaast kunnen ouders en kinderen ondersteuning vragen bij Geynwijs op school. De Schakel voorziet ook in een naschools aanbod in samenwerking met SportID en Kind & Co.

Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingenraad. Daarmee willen we de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroten. De gekozen leerlingen praten mee over hun school en kunnen met ideeën en vragen en oplossingen komen. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. Regelmatig overleggen zij met de coördinator van de leerlingenraad. We zien in de leerlingenraad ook een praktische invulling van het thema actief burgerschap.

Onderwijsinspectie

In februari 2020 is de De Schakel bezocht door de inspectie. Op de vier onderdelen die de inspectie heeft onderzocht scoort de school een Goed.

Dit schreef de inspectie over De Schakel:

“Het beeld dat het bestuur van Robijn heeft van de onderwijskwaliteit op De Schakel komt overeen met het beeld dat wij bij het verificatieonderzoek hebben opgehaald. Zo konden wij alle onderzochte standaarden als Goed waarderen. Het bestuur kan aan de hand van een zelfevaluatie overwegen om een Onderzoek naar Goed aan te vragen.

De Schakel maakt weloverwogen keuzes.
Een goede samenhang in een passend leerstofaanbod.
Het Aanbod op De Schakel waarderen wij als Goed. De school maakt weloverwogen keuzes in het leerstofaanbod. Ze biedt leerstof in samenhang aan en in combinatie met een aantrekkelijke en rijke leeromgeving.
Het aanbod is goed afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie.
De ontwikkeling van leerlingen wordt grondig gevolgd.
Wij waarderen de standaard Zicht op Ontwikkeling als Goed. Het team houdt continu de ononderbroken ontwikkeling van haar leerlingen in het oog, door middel van een cyclisch proces van diepgaande analyses en het bijstellen van acties. Ook voeren de leerkrachten gesprekken met leerlingen over hun leren. De school haalt consistente en solide leerresultaten. De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat Wij waarderen het Pedagogisch klimaat van de school als Goed.
De school functioneert als een gemeenschap voor team, leerlingen en ouders. Het team biedt kinderen structuur en routines en er wordt actief gewerkt aan het ontwikkelen van sociale competenties. Het veiligheidsbeleid en de gedragsregels worden breed gedragen. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en verbeterpunten worden serieus genomen. De school kent een professionele kwaliteitscultuur De Kwaliteitscultuur op De Schakel waarderen wij als Goed. Het team is gemotiveerd en deskundig en werkt samen aan optimaal en boeiend onderwijs voor kinderen én leerkrachten. De missie en visie van de school en het bestuur worden breed gedragen. Daarnaast wordt verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd, waardoor leerkrachten eigenaarschap ervaren bij pedagogische en didactische keuzes.”

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.