Een goede plek voor je kind

Foto 24

Methoden

Op De Schakel wordt veel aandacht besteed aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). We werken in groep 1 en 2 met het Cito-programma Piramide. De methode is opgebouwd rondom projecten. Deze thema’s gaan over vertrouwde dingen voor de kinderen, zoals de seizoenen, gezondheid en verkeer. Ieder jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van élk kind. We sluiten hiermee aan op de projecten van de voorschool (Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf). Er is dus sprake van een doorgaande lijn voor de ontwikkeling van uw kind.

Naast Piramide wordt er ook gewerkt met aanvullende methoden en materialen. Zo werken de jonge kinderen onder andere ook met de rekenmethode ‘Semsom’ en met de aanvullende woordenschatmethode ‘Logo3000’.
​De rekenmethode Semsom biedt een beredeneerd aanbod aan reken- en wiskundeactiviteiten dat gebaseerd is op de SLO-doelen en dat aansluit op het aanbod in groep 3. Een beredeneerd aanbod is doelgericht, samenhangend, gedifferentieerd – de activiteiten zijn ontwikkeld en sluiten zowel aan bij groep 1 als bij groep 2 – en sluit aan bij de belangstelling. Vanaf groep 1 is het rekenonderwijs gestructureerd opgezet. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met de rekenmethode 'De wereld in getallen 5'. De wereld in getallen 5 biedt naast het rekenonderwijs ook ruimte en aandacht voor de rekenwoordenschat (de rekentaal) en het grip en zicht hebben op eigen leerontwikkeling (eigenaar zijn van het eigen leerproces).
Logo 3000 is een voorraadkamer met materialen en hulpmiddelen voor gestructureerd woordenschatonderwijs die alle ingrediënten omvat om de 3000 basiswoorden efficiënt aan te bieden in een doorgaande lijn. Logo3000 wordt gebruikt in groep 1 t/m 5.

De leerkrachten van groep 1 en 2 zorgen voor een opgewekte sfeer en een positief sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Hierdoor komen ze tot spel en exploratie. Leerkrachten zijn gevoelig voor de signalen van de kinderen en reageren met respect voor hun eigenheid en zelfstandigheid, maar zij stellen ook grenzen, ze structureren en ze verhelderen waarom maatregelen genomen worden. Ze geven het goede voorbeeld en er is een intensieve dialoog tussen leerkracht en kind. Er wordt gewerkt met een schoolbrede methode op het gebied van bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling: Kwink.

De kracht van Kwink ligt in de vijf SEL-competenties die uitgezet worden in een doorgaande leerlijn voor de hele school (groep 1 tot en met groep 8). Dit is verbonden aan de groepsfases en creëert zo de beste voorwaarden voor een veilig leer- en leefklimaat. De vijf SEL-competenties die centraal staan zijn: 1.besef hebben van jezelf (ik); 2. besef hebben van de ander (ik); 3. keuzes kunnen maken (jij); 4. Zelfmanagement (jij), en tot slot; 5: relaties kunnen hanteren (wij). Deze vijf bewezen gedragscompetenties in combinatie burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid creëert een groepsbrede, preventieve aanpak waarin storend gedrag en pesten wordt voorkomen en de leeropbrengst wordt verhoogd. Verweven in de Kwink-lessen zijn ook de 21 -eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, digitale geletterdheid en zelfregulering.

Tot slot werken wij op De Schakel met Join in. Vanaf groep 1 wordt er Engels gegeven met als doel dat onze kinderen leren spreken, lezen en schrijven in het Engels en zich zo optimaal voor bereiden op het vak Engels in het VO.

Werklessen en circuits

Dagelijks werken en spelen de kinderen in de klas en op de gangen. De leerkracht kan gericht een spel of activiteit klaarzetten voor uw kind of uw kind mag zelf kiezen op het kiesbord of het takenbord. Het takenbord is alleen voor de kinderen van groep 2. Zij leren om te gaan met verplichtingen en reflecteren op hun eigen werk én eigen leerproces door middel van smileys. De smileys komen in de onderbouwgroepen overal terug in de klas. Groep 1 werkt voornamelijk met de smileys tijdens kringactiviteiten en met reflecteren op gekozen werkjes door de leerkracht, zoals letterwerkbladen en werkboekjes.

Voor jonge kinderen is het van belang om inzicht te krijgen in wat ze goed en wat ze nog niet goed kunnen. Het kunnen reflecteren op eigen werk en verwoorden wat de volgende keer nog beter kan, is de eerste stap naar eigenaarschap. De leerkracht geeft hierbij ook procesgerichte feedback.

Naast werklessen is er één keer per week een fijne motoriek circuit, rekencircuit en knutselcircuit. Tijdens de circuits werken de leerlingen in een rustige omgeving intensief aan de ontwikkelingsgebieden. De leerkracht biedt werkjes aan aansluitend op het niveau van uw kind en passend bij het thema.

In het vrije gedeelte van het programma krijgt ieder kind de gelegenheid om zich naar eigen wens en behoefte te ontwikkelen. Daartoe is een speel-, werk- en leeromgeving gecreëerd. De ruimte is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief beoefend kunnen worden. In de verschillende hoeken en in kasten met (nieuw) ontwikkelingsmateriaal vindt ieder kind plaatsen waar het aan zijn eigen ontwikkeling kan werken.

Buitenspelen en gymnastiek

Ook het kleuterplein met onze moes- en natuurontdektuin speelt hierin een rol. Kinderen kunnen hier op verschillende manieren spelen, leren en ontdekken. Na een intensieve werkles is het een plek van ontspannen en ontladen, maar ook een plek voor bewegend leren. Zowel de leerkracht gedurende het buitenspelen in de ochtend, als de onderwijsassistent gedurende de overblijf, weten waar uw kind is in zijn of haar ontwikkeling en kan hier adequaat op inspelen door buiten gericht spelletjes en activiteiten te doen met onder andere cijfers, vormen, kleuren en lichaamsdelen. Voor kinderen is dit zeer stimulerend en wordt de onderwijstijd efficiënt gebruikt.

Naast het buitenspelen gymmen de kleuters twee keer per week in de kleutergymzaal. Deze is gevestigd in het schoolgebouw. Het aanbod is wisselend en gericht op motoriek, bewegen in de ruimte, het aanleren van vaardigheden en samenwerken/spelen. Bij motorische ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen kan in school onderzocht worden wat er mogelijk aan de hand is.

Ontwikkeling

De leerkracht observeert dagelijks de kinderen om na te gaan hoe ze spelen, werken en leren. Uit individuele en groepsactiviteiten wordt duidelijk waar kinderen moeite mee hebben en wat goed gaat. Kinderen die achterstanden vertonen of dreigen vast te lopen krijgen tutoring. Dat is individuele hulp of hulp in kleine groepjes die gegeven wordt door een tutor. Kinderen die meer aankunnen krijgen een plus-aanbod. De Schakel heeft in de kleutergroepen twee onderwijsassistenten in dienst. Zij verzorgen samen met de groepsleerkracht het tutorgedeelte van Piramide en het plus-aanbod.

We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er in groep 1 en 2 gedaan wordt. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ‘Ouders’.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.