Missie en visie

Foto 23

Onze missie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen. We streven naar goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van elk kind door de natuurlijke aanleg van ieder kind te bevorderen, waarbij we het belangrijk vinden dat ieder kind zich eigenaar voelt over het eigen leerproces en dat ‘ieder kind zijn eigen wedstrijd wint’. De Schakel staat midden in de wijk en de samenleving. We werken intensief samen met leerlingen, ouders en externe instanties op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Vernieuwend, gestructureerd en passend onderwijs met veel aandacht voor de leerling is ons uitgangspunt. We bereiden onze leerlingen op een speelse manier voor op de toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers, zodat ze kunnen uitgroeien tot kansrijke volwassenen. Een pedagogisch klimaat dat past bij onze school, een veilige en schone schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen vinden wij hierbij erg belangrijk. De Schakel heeft een open karakter en een hecht, betrokken en deskundig team. We besteden veel tijd aan de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. Dit doen wij op een moderne, opbrengstgerichte en gestructureerde manier, waarbij de leerstof binnen een natuurlijke context wordt aangeboden. We gebruiken hierbij methoden voor Totaal Onderwijs (Piramide en Alles-in-1), waarmee kinderen op een betekenisvolle manier kunnen leren. Samenwerken, zelfstandig werken, leren omgaan met elkaar en werken met moderne mogelijkheden en materialen zijn hierbij belangrijke kenmerken.

Onze visie

De Schakel geeft goed onderwijs en realiseert kansen voor ieder kind. Wij hebben daarbij hoge verwachtingen van het team en onze leerlingen. Wij verwachten van leerlingen dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het leren. Eigenaar zijn van het eigen leerproces staat op De Schakel centraal. Onze kinderen zijn wereldburgers. Wij willen hen gedrag, kennis en vaardigheden meegeven, waarmee ze voorbereid zijn op hun toekomst. We willen kinderen leren om te gaan met de kansen en problemen van nu en na te denken over de toekomst. Zo dragen we bij aan het opvoeden van onze kinderen tot volwaardige, zelfstandige, kritische, positief denkende en respectvolle burgers. We hanteren hiervoor de uitgangspunten van “Boeiend Onderwijs” en “Natuurlijk Leren” en gebruiken moderne methoden, waarmee kinderen op een betekenisvolle en natuurlijke manier kunnen leren.

Aan de hand van onze naam willen wij de concrete uitwerking van onze visie met u delen:

Deskundigheid
Een deskundig team heeft een hoog professioneel zelfvertrouwen en is bereid tijd en
aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering in brede zin. De school schept mogelijkheden voor scholing van individuele teamleden en het totale team. De Schakel is een Lerende organisatie.

Eigenaarschap
Dat alle kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar is te voelen wanneer je De Schakel binnenkomt. Eigenaarschap betekent dat kinderen zelf eigenaar zijn voor een prettige, rijke en enthousiaste leeromgeving. Op De Schakel staan: "De neuzen dezelfde kant op" en de teamleden beschikken over een "wij-gevoel". Onze kinderen leren goed voor zichzelf te zorgen en aan te geven bij de leerkracht wat ze nog willen leren

Schakel
Wij willen de schakel zijn tussen kind, ouders, het voortgezet onderwijs, de buurt, de maatschappij en de wereld. Wij hebben deze naam voor onze school gekozen, omdat wij door actief en goed te schakelen, hopen dat onze kinderen na 8 jaar onderwijs op onze school stevig in de maatschappij komen te staan.
De Schakel wil graag een sportieve, gezonde en veilige school zijn. Wij vinden sport en bewegen, gezonde voeding, een gezond leef-en werkklimaat en een (verkeers)veilige schoolomgeving van groot belang voor alle mensen en dus ook voor onze leerlingen. De komende jaren blijven wij activiteiten op dit gebied ontwikkelen.

Culturen
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een school die qua samenstelling lijkt op de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Een school voor álle leerlingen uit de wijk. Wij zien diversiteit op De Schakel als rijkdom en realiseren ons met hoeveel belangrijke kennis en ervaringen onze leerlingen de school verlaten.

Helder
Wij bieden graag hulp aan onze leerlingen. Wij realiseren een klimaat waarin respect voor elkaar, structuur, duidelijkheid en anders denken voorop staat.
Wij streven ernaar een goede school te zijn. Voortdurend proberen wij onze zorg en ondersteuning te verbeteren en uit te breiden. Dit geldt voor kinderen van alle niveaus. Een goed SchoolOnderwijsondersteuningsProfiel en goede mogelijkheden om zorg en ondersteuning uit te kunnen voeren zijn voor ons belangrijk en een speerpunt. Als een kind sneller of langzamer leert, kan het hulp en ondersteuning krijgen.

Adaptief
Ieder kind leert anders. Dit vraagt een adaptieve denk- en werkhouding van de leerkracht. Zowel de leerlingen als het onderwijs zijn steeds in ontwikkeling. Op De Schakel bestaat de mogelijkheid om groepsdoorbroken te werken. Dit betekent dat leerlingen op sommige vakgebieden kunnen aansluiten bij een andere groep.Adaptieve instructie wordt structureel mogelijk gemaakt door het werken met de instructiebordjes.De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en bijbehorend leerstofaanbod heeft onze voortdurende aandacht. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en proberen zo goed mogelijk gebruik te maken en in te spelen op de kansen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen ons kunnen bieden.
Ook ontwikkelingen in de meer directe omgeving, zoals wijk en stad blijven wij actief volgen en waar mogelijk inzetten.

Kwaliteit
Structureel evalueren wij ons onderwijs met leerkrachten, maar ook met ouders en kinderen. Hierdoor kunnen we goede en gerichte keuzes maken t.a.v. onze vernieuwingen.
We blijven ook alert en met beide benen op de grond. We moeten veel, we willen veel, maar we kunnen niet alles tegelijk. We kiezen voor structuur, rust en regelmaat en een adequaat tempo van verandering. We kiezen voor boeiend onderwijs dat het beste past bij onze leerlingen en onze missie en visie.
We werken met jaarplannen en -verslagen en leggen beleid vast in ons 4-jaarlijkse schoolplan.

Engels
Jonge kinderen zijn heel goed in staat om meerdere talen te leren. Op De Schakel geven wij de kinderen naast de Nederlandse taal ook voldoende Engelse taalvaardigheden mee zodat zij een goede voorbereiding hebben gekregen en ons onderwijs goed aansluit bij de tweetalige voortgezet onderwijsscholen in de omgeving. Op De Schakel wordt Engels gegeven vanaf groep 1.

Leren zichtbaar maken
Er is op onze school uiteraard veel aandacht voor leren. Wij maken het leren zichtbaar en inzichtelijk wat we nog willen leren.
Leren van elkaar, over elkaar en over jezelf, leren door een goed gestructureerd aanbod, leren van fouten, leren leren, nieuwe dingen leren, dingen aanleren en afleren. Het moet, kan en mag allemaal.
We willen graag dat onze leerlingen ook andere en nieuwe dingen leren., 21e -eeuwse vaardigheden, Kunst en Cultuur, Natuur en Techniek, Muziek en Drama hebben onze aandacht.
Dit geldt ook voor het zelfstandig leren werken en handelen, samenwerken en coöperatief werken.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.